บทความสั้น
บุหรี่ไฟฟ้า
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | กันยายน 2565

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัย หาได้ซื้อง่ายตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทั้งยังมีความแปลกใหม่และแตกต่างจากบุหรี่ทั่วไปด้วยการแต่งกลิ่นต่างๆ ออกมา ที่ช่วยดึงดูดความสนใจได้ไม่น้อย

กลุ่มเยาวชนเป็นเป้าหมายสำคัญของบุหรี่ไฟฟ้า ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ากลุ่มประชากรอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุดในทุกกลุ่มอายุ

พฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนหนึ่งมีผลจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เช่น ความนิยมในกลุ่มเพื่อนและสังคมรอบตัว การรับสื่อ และความสามารถในการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งในด้านช่องทางการซื้อขาย และราคา ด้วยเหตุนี้สัดส่วนการใช้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีความแตกต่างระหว่างแต่ละกลุ่มอายุและภูมิภาค

ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 แสดงให้เห็นว่า โดยรวมเยาวชนในภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุดตามลำดับ โดยในภาคเหนือ พบเยาวชนที่ปัจจุบันสูบบุหรี่ร้อยละ 3.81 ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มอายุ 15-19 ปี และ ร้อยละ 4.48 ในกลุ่มอายุ 20-24 ปี ในขณะที่เยาวชนในภาคใต้มีสัดส่วนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น คือ ที่ร้อยละ 0.09 และ 1.68 สำหรับเยาวชนอายุ 15-19 ปี และ 20-24 ปี ตามลำดับ

อายุและภูมิภาค เป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยกำหนดสุขภาพที่สำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน ปัจจัยกำหนดสุขภาพอื่นๆ ยังมีอีกจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของสังคมและชุมชน ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางสุขภาพต่างๆ ของประชากรได้เช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเติม รอติดตามได้ในส่วนตัวชี้วัดสุขภาพ เรื่องปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ ในรายงานสุขภาพคนไทยปี 2566 ค่ะ

 


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333