บทความสั้น
กิจกรรมทางกาย: เท่าไหร่ถึงจะพอ (ตอนที่ 2)
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | สิงหาคม 2565

สำหรับวัยผู้ใหญ่ ข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกสำหรับกิจกรรมทางกาย คือ

วัยผู้ใหญ่ (อายุ 18 – 64 ปี)

สำหรับประเทศไทย จากการสำรวจพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย โดย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ในกลุ่มประชากรอายุ 18-59 ปี มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องและเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง และลดลงในปี 2563 ซึ่งมาจากสถานการณ์โควิด-19

สัดส่วนประชากร อายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ปี 2555-2563

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2555-2563,
       ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย.

สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกกำหนดอายุ 65 ปี ขึ้นไป ข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกสำหรับกิจกรรมทางกาย คือ

ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป)

สำหรับประเทศไทย จากการสำรวจพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย โดย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ในกลุ่มประชากรสูงอายุ ซึ่งประเทศไทยกำหนด 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องและเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง และลดลงในปี 2563 ซึ่งมาจากสถานการณ์โควิด-19

สัดส่วนประชากร อายุ 60 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ปี 2555-2563
 
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2555-2563,
       ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย.

 


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333