บทความสั้น
COVID-19 กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทย
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | มิถุนายน 2565

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2550 ถึงครั้งล่าสุดปี 2562 อยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ ที่ประมาณร้อยละ 75 ของผู้มีสิทธิ แต่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในปี 2563 กลับมีผู้มาใช้สิทธิเพียงไม่ถึง 2 ใน 3 ซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ช่วงท้ายปี 2564 ที่ผ่านมา ร้อยละผู้มาใช้สิทธิกลับมามีระดับที่สูงใกล้เคียงการเลือกตั้งระดับประเทศอีกครั้ง นอกจากการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นไปได้ในอีกหลายรูปแบบ การสำรวจปี 2563 พบว่า คนไทยมีส่วนร่วมทางการเมืองค่อนข้างมากด้านการให้ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมือง การติดตามผลคะแนนและการชักชวนคนรู้จักไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

หมายเหตุ * ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2564
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่มา: การสำรวจการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333