บทความสั้น
COVID-19 กับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.)
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | มิถุนายน 2565

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) และองค์กรชุมชนภาคประชาสังคมของไทยมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนงานควบคุมโรค การสื่อสารให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ติดเชื้อและครอบครัว รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  

ปัจจุบันประเทศไทยมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ อยู่ประมาณ 1.09 ล้านคน จำนวนองค์กรชุมชนในประเทศ (เทียบต่อจำนวนประชากร) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอด โดยเฉพาะในช่วงปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว อย่างไรก็ตาม กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนองค์กรชุมชนน้อยที่สุด ในช่วงของสถานการณ์วิกฤต กลุ่มคนจนและคนเปราะบางในกรุงเทพฯ  จึงเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงจากโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับการช่วยเหลือดูแลจากภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่น้อยกว่าภูมิภาคอื่น

ที่มา รายงาน อสม ระดับประเทศ., ระบบสารสนเทศสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขhttps://www.thaiphc.net/new2020/content/1

ที่มา: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ประมวลผลโดย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=social เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2564)


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333