บทความสั้น
โควิด-19 กับการเข้าถึงบริการสุขภาพ (ตอนที่ 2)
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | พฤษภาคม 2565

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การใช้บริการสุขภาพในด้านต่างๆ ลดลง ทั้งการใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงบริการส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ  จากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ ในปี 2564 พบว่า แนวโน้มการไปสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนลดลงเล็กน้อย รวมถึงการซื้อยากินเองหรือหายากินเองก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าประชาชนต้องการหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังคือกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว จากการสำรวจความเป็นอยู่และความต้องการด้านบริการและการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในช่วงระหว่างและหลังการใช้มาตรการปิดเมืองอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีความเปราะบางมีผู้ได้รับการรักษาต่อเนื่องลดลงเกือบร้อยละ 8 


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333