บทความสั้น
โควิด-19 กับการเข้าถึงบริการสุขภาพ (ตอนที่ 1)
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | พฤษภาคม 2565

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของคนไทยพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสูงกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลดีขึ้นมาก อีกทั้งสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันให้ความคุ้มครองครอบคลุมเกือบทุกประเภท ยกเว้นบางประเภท เช่น 1) การรักษาภาวะมีบุตยาก 2) การเปลี่ยนเพศ 3) การตรวจวินิจฉัยและรักษาที่เกินจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 4) การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง 5) การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถซึ่งอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 6) การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยสารเสพตติด ยกเว้น ผู้ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนที่สมัครใจเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องโทษคดียาเสพติด 7) โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกินกว่า 180 วัน ยกเว้นการรักษาต่อเนื่องกรณีมีความจำเป็นเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน และ 8) การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ยกเว้น การปลูกถ่ายไตเพื่อรักษาไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย การปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) ที่เป็นโรคท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด และการปลูกถ่ายหัวใจ  สำหรับสิทธิสวัสดิการจะเห็นได้ว่าสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ครอบคลุมประชากรมากที่สุดถึงร้อยละ 74.5  

 

 


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333