บทความสั้น
COVID-19: Community Isolation (ตอนที่ 2)
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | เมษายน 2565

การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนซึ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญมาก แต่แนวทางในการปฏิบัติการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมยิ่งสำคัญไม่ต่างกัน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการขยะติดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อต้องสวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมจัดให้มีภาชนะบรรจุ เช่น ถุงแดง และภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ถังแดง อย่างเพียงพอ มีการเก็บรวบรวมและเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อตามเส้นทางและเวลาที่กำหนด จัดให้มีที่พักรวมขยะติดเชื้อที่แยกเฉพาะและสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ รวมถึงประสานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาขนย้ายไปกำจัดอย่างถูกต้อง  2) ด้านการกำจัดน้ำเสีย ควรมีการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสมก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก มีระบบการฆ่าเชื้อโรคที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาที่ปล่อยน้ำเสีย และ 3) ด้านการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล ให้ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป และทิ้งไว้อย่างน้อย10 นาที เน้นเช็ดถูบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิดโถส้วมที่กดชักโครก ราวจับลูกบิด กลอนประตู ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ และต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด1

แม้จะมีการออกแนวทางในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน และแนวทางทางในการดูแลตังเองที่บ้าน (Home Isolation) รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดวิด-19 และได้รับการกำจัดไม่หมดอีกด้วย การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรต้องเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เรายังต้องอยู่กับโรคนี้ไปอีกนานและอาจจะตลอดไป


อ้างอิง

  1. https://www.thaihealth.or.th/Content/54987-แนวทางการจัดการสภาพเเวดล้อมและมูลฝอยติดเชื้อในศูนย์พักคอย.html

Tage :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333