บทความสั้น
โควิด-19 กับการลดลงของอุบัติเหตุ และการสื่อสารออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น (ตอนที่ 2)
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | มีนาคม 2565

“อุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงโควิด-19 ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงตามไปด้วย แต่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยง และยังต้องจับตาแนวโน้ม เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง”

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้แนวโน้มจำนวนอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนก็ลดลงช่วยเช่นกัน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุพบว่ากลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน อายุ 15-24 ปี ยังมีจำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดกว่าทุกกลุ่ม

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ที่มา: สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทย ศูนย์ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ที่มา: สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทย ศูนย์ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

โควิด-19 ส่งผลให้วิถีชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่บนโลกออนไลน์มากขึ้น พฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี 2563  โดยพบว่า กิจกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ตอันดับหนึ่ง คือ การใช้สื่อโซเชียล (Facebook, Twitter, LINE, Instagram)  รองลงมาเป็นโทรศัพท์ผ่าน Internet (VoIP)   และการดาวน์และโหลดหรือสตรีมมิง ตามลำดับ

ที่มา: สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563, สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา: สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563, สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 


Tage :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333