บทความสั้น
โควิด-19 กับการคมนาคมและการสื่อสาร (ตอนที่ 1)
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | มีนาคม 2565

“โควิด-19 ส่งผลให้จำนวนผู้เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะลดลง รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวลดลงไปทั่วโลก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจท่องเที่ยวและภาคบริการ การฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับประเทศ” 

การท่องเที่ยวทั่วโลกที่ลดลงจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อประเทศไทยอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่มาประเทศไทยลดลงจากราว 10 ล้านคน ในปี 2563 มาเป็น เป็น 1.2 ล้านคน ในปี 2563 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเกือบร้อยละ 90

นอกจากนี้ จำนวนผู้เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะลดลงตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นทางถนน ทางราง และทางอากาศ ส่งผลให้การใช้น้ำมันสำเร็จรูปลดลงในทุกประเภท โดยเฉพาะการใช้น้ำมันสำเร็จรูปสำหรับเครื่องบิน  


 


Tage :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333