บทความสั้น
พฤติกรรมสุขภาพของ คนไทย
Home / บทความสั้น

กัญญา อภิพรชัยสกุล คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | มิถุนายน 2564

ตัวชี้วัดสุขภาพประชากรในระดับพื้นที่ของประเทศไทยในรายงาน “สุขภาพคนไทย 2564” นำเสนอเนื้อหาเพื่อสะท้อนความหลากหลายของประเด็นสุขภาพในระดับพื้นที่ โดยจำแนกออกเป็นระดับจังหวัด ภูมิภาค เขตสุขภาพพิเศษ รวมถึงพื้นที่บนโลกออนไลน์ โดยเนื้อหายังคงเน้นไปที่พฤติกรรมทางสุขภาพ และปัจจัยกำหนดสุขภาพ 

สำหรับพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากรไทยที่สำคัญ ได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ซึ่งพบว่าคนใต้มีพฤติกรรมสูบบุหรี่สูงสุดในทุกภาค ในขณะที่คนเหนือมีสัดส่วนคนดื่มสุราสูงสุด 

วิถีชีวิตก็เป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพที่สำคัญ ปัจจุบันพบว่าสาเหตุการตาย 3 อันดับแรกของคนไทยเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ มะเร็ง เนื้องอก โรคระบบไหลเวียนโลหิต และโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งคนกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้สูงกว่าคนในภาคอื่น ปัจจัยเสี่ยงหนีไม่พ้น ภาวะโรคอ้วน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นในปี 2557

จากพฤติกรรมสุขภาพรวมถึงวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยส่งผลต่อสุขภาพพื้นที่ของประเทศไทย ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิต เพื่อลดโอกาสการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพลงได้อีกด้วย

ตัวชี้วัดสุขภาพพื้นที่ในรายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2564 นี้ ขอเป็นส่วนหนึ่งให้สังคมไทยมองเห็นประเด็นสุขภาพของประเทศไทยที่มีความหลากหลายตามบริบทพื้นที่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย


ภาพประกอบโดย  www.freepik.com


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333