อุบายขายสุขภาพ เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า

ยาคือเครื่องแสวงหากำไร

เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า 

 

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกทุนนิยมที่ครอบงำด้วยตลาดเงินตราและลัทธิบริโภคนิยม ปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน

กลายเป็นสินค้าที่ต้องซื้อหาไปทุกอย่าง สิ่งของเครื่องใช้สำหรับการอยู่การกินนั้นไม่ต้องพูดถึง แต่อีกหลายอย่าง

นอกเหนือจากปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ก็ดูเหมือนจะกลายเป็นสินค้าที่ต้องซื้อหากันไปหมด ไม่เว้นแม้แต่

เรื่องสุขภาพ ความรัก มิตรไมตรี ความสุข รวมถึงความดีความงาม และสวรรค์นิพพานด้วย

ในอดีตทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพเป็นสิ่งที่ดำเนินไปบนฐานของมนุษยธรรม ที่มีอุดมการณ์และเป้าหมาย

สำคัญคือ การทำให้คนหลุดพ้นจากทุกข์เพราะความเจ็บป่วยเป็นหลัก สิ่งตอบแทนทางวัตถุและเงินตรามีความสำคัญ

เป็นรอง แต่เมื่อสังคมเริ่มสมาทานระบบทุนนิยมซึ่งมีตลาดเป็นกลไกขับเคลื่อนและมีผลกำไรเป็นเป้าหมายหลัก มุมมอง

และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนไป สุขภาพถูกทำให้กลายเป็นสินค้า ที่ไม่เพียงแต่จะซื้อขายกันในตลาดเท่านั้น

แต่ยังเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนผลิตและผู้ให้บริการยึดเป็นธุรกิจที่สร้างความมั่งคั่งได้อย่างเป็นกอบเป็นกำด้วย

เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า อุบายทางการตลาดก็เข้ามามีบทบาทได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลงทุนวิจัย

เพื่อพัฒนายาและเทคโนโลยีไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพหลากหลาย รวมทั้งบริการรักษาพยาบาล ทั้งหมด

มุ่งสู่เป้าหมายใหญ่ที่อยู่นอกขอบเขตของสุขภาพ นั่นคือเม็ดเงินที่คำนวณออกมาเป็นผลกำไรเดิมการค้นคว้าวิจัยเกิดจากความต้องการอยากรู้อยากเห็นที่มากับความต้องการมีชื่อเสียง รวมทั้งความคิดอันเป็นกุศลที่ต้องการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ แต่เมื่อระบบทุนนิยมเติบโตขึ้น มีการสร้างระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้น การศึกษาวิจัยจึงถูกอิทธิพลเหล่านี้ครอบงำมากขึ้นๆ

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png