“ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”

สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก

“ยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศจะต้องยึดเอาชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง และแนวทางที่เหมาะสมคือให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองให้มากที่สุด”

 

ชุมชนท้องถิ่นคือรากฐานของประเทศ

คนไทย 65 ล้านคนอยู่ในชุมชน ทั้งในชนบทและในเมือง ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขนาดเล็กคือหมู่บ้าน หลายหมู่บ้านในอาณาบริเวณหนึ่งๆ รวมกันเป็นท้องถิ่น หรือบางทีก็เรียกว่าชุมชนท้องถิ่น ซึ่งโดยมากหมายถึงชุมชนระดับตำบล แต่ในบทความนี้จะใช้คำ “ชุมชน” และ “ชุมชนท้องถิ่น” ในความหมายเดียวกันหรือแทนกันได้ ในบางที่ที่ต้องการหมายถึงทั้งชุมชนระดับหมู่บ้านและเหนือระดับหมู่บ้านขึ้นไปจะใช้คำรวมๆว่า “ชุมชนท้องถิ่น”

 

ชุมชนท้องถิ่นในความหมายที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่ของคนเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำคัญ ที่ก่อให้เกิดอาชีพ เป็นแหล่งงานและเป็นวิถีชีวิต ที่สั่งสมสืบทอดเป็นวัฒนธรรม บ่มเพาะผูกร้อยผู้คนด้วยสายสัมพันธ์หลากหลาย ตั้งแต่ความเกี่ยวพันทางเครือญาติ ไปจนถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทางงานอาชีพและความเชื่อทางศาสนาจนเกิดเป็นสังคม ประเทศไทยประกอบด้วยชุมชนท้องถิ่นเช่นนี้นับพันนับหมื่น จึงไม่ผิดถ้าจะบอกว่า ชุมชนท้องถิ่นทั้งหมดก็คือประเทศไทยและฐานรากของประเทศไทยก็คือชุมชนท้องถิ่น