ปฏิรูปประเทศไทย –

ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมือง

ต้องปฏิรูปประเทศไทย?

 

ประเทศไทยในวันนี้มีปัญหาซับซ้อนหลายด้าน แต่ที่สำคัญมากกว่าเรื่องอื่นใดคือ ความไม่เป็นธรรม และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งสะสมพอกพูนมายาวนาน

 

ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำนั้นเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่ง ที่บั่นทอนศักยภาพของบุคคลและสังคมให้อ่อนแอขาดพลังที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง สังคมที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เป็นสังคมที่เสียดุลยภาพ ส่วนต่างๆ ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพเหมือนร่างกายที่เจ็บป่วย ถ้าไม่ได้รับการเยียวยาอย่างถูกวิธีก็จะถึงจุดเสื่อมที่ยากจะฟื้นฟู

 

แม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามหลายต่อหลายครั้ง ที่จะแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย แต่ก็ไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน ปัญหาบางอย่างอาจบรรเทาลงได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่นานก็กลับมาได้อีก บางอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการแก้ปัญหาที่แล้วมานั้น ส่วนใหญ่เป็นการแก้ภายในกรอบวิธีคิดแบบรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง โดยใช้กลไกภาครัฐเป็นหลัก ขณะที่โครงสร้างหลายอย่างที่เอื้อต่อความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถึงแก่น อีกทั้งชุมชน ท้องถิ่นและประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับผลของความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำโดยตรงก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเท่าที่ควร จึงไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้นตอแท้จริงของปัญหา ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำที่ทำให้คนไทยแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว จึงมีแต่เพิ่มทวีมากขึ้น

 

สถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นอยู่ในวันนี้ สุกงอมพอที่สังคมไทยจะได้รับการเยียวยา เพื่อขจัด “พยาธิสภาพทางสังคม” (social pathology) และสร้างภาวะสมดุลให้ส่วนต่างๆ ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มสมรรถนะและสอดประสานกัน เหมือนร่างกายของคนที่มีสุขภาพแข็งแรง  

 

ถึงเวลาปฏิรูปประเทศไทย!!