หอมกลิ่นลำดวน

เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

โลกกำลังแก่ลง หลายประเทศ รวมทั้งไทย กำลังเผชิญสิ่งท้าทายอย่างใหม่ ตัวบ่งชี้ของสิ่งท้าทายนี้คือ การเปลี่ยนแปลงประชากรที่ทำให้จำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับประเทศไทย ข้อนี้หมายถึงการที่โครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจจะต้องรีบปรับตัวตั้งรับให้ทัน และพร้อมกันนั้นก็มีความจำเป็นที่จะพัฒนาระบบที่มีอยู่และสร้างกลไกใหม่ เพื่อพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาท้าทายที่จะตามมา

 

 

สู่สังคมผู้สูงอายุ

 

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

สังคมไทยกำลังเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาอันสั้น เมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2533) ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุอยู่ประมาณ 4 ล้านคน หรือราวร้อยละ 7 ของพลเมืองทั้งประเทศ หลังจากนั้นอีก 10 ปี ใน พ.ศ. 2543 จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มเป็นเกือบ 6 ล้าน ปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) มีผู้สูงอายุเกือบ 7 ล้านคน คาดว่าอีก 13 ปีข้างหน้า คือในปี พ.ศ. 2563 ผู้สูงอายุจะเพิ่มจำนวนเป็น 11 ล้านคน หรือเท่ากับร้อยละ 17 ของคนไทยทั้งประเทศซึ่งในตอนนั้นจะมีประมาณ 65 ล้านคน ประมาณว่า 1 ใน 6 ของประชาชนไทยในตอนนั้นจะเป็นผู้สูงอายุ

ประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าคนในกลุ่มอายุอื่นมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ก่อนหน้านี้แล้ว อัตราการเพิ่มที่รวดเร็วเช่นนี้จะยิ่งเร็วขึ้นไปอีกในเวลาประมาณ 20 ปี ข้างหน้า หลังจากนั้นจึงจะค่อยๆ ช้าลง แต่จำนวนผู้สูงอายุก็จะยังเพิ่มต่อไปจนกระทั่งหลังพ.ศ. 2590