วัยรุ่นกับสุขภาพ

ในปัจจุบันวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจจากสังคมมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง แต่ความสนใจส่วนใหญ่ก็มักจะจำกัดอยู่ที่เรื่องของพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่พวกเขาก่อขึ้น โดยเฉพาะที่มีลักษณะซึ่งยากจะเข้าใจ หรือชวนให้วิตกกังวล ส่วนความสนใจในมิติด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มนี้ดูเหมือนจะอยู่ในวงจำกัดเท่านั้น

 

ทว่าความจริงแล้วเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สุขภาพของวัยรุ่น ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของสังคมอย่างสำคัญ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

เพราะวัยรุ่นในวันนี้ไม่เพียงหมายถึงผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเท่านั้น หากยังเป็น 1 ใน 4 ของประชากรปัจจุบันซึ่งนั่นหมายถึงว่า วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งด้วย

 

ที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือ พฤติกรรมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่คนในวัยนี้สร้างให้แก่ตัวเองและปฏิบัติจนเป็นความเคยชินหรือเป็นนิสัยมักจะติดตัวเขาไปอีกยาวนานหรือบางทีก็ตลอดชีวิตด้วยซ้ำ

 

ดังนั้น การให้ความสำคัญแก่เรื่องสุขภาพของวัยรุ่น ตั้งแต่การติดตามให้ทันต่อสถานการณ์ การทำความเข้าใจ ตลอดจนการหาทางแก้ไขปัญหาพร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี จึงไม่เพียงแต่จำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นหากเป็นหน้าที่และพันธกิจที่ทุกฝ่ายจะละเลยเสียมิได้