คนไทยผลิตข้าวมานานหลายศตวรรษ แต่เริ่มผลิตและค้าขายข้าวเชิงพาณิชย์จริงจัง ราวปี พ.ศ. 2398 เมื่อมีสนธิสัญญาเบาริง แต่ประสบการณ์การค้าขายข้าวทั้งตลาดภายในและตลาดโลกกว่า 150 ปีที่ผ่านมานั้น ดูจะไม่ช่วยให้ไทยมีระบบการค้าข้าวที่มีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้ชาวนา-กระดูกสันหลังของชาติมีรายได้ที่ดีหรือเพียงพอต่อการดำรงชีพเลย รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงต้องช่วยเหลือเข้าแทรกแซงการค้าขายข้าวด้วยวิธีการแตกต่างกันไป แต่ไม่มีครั้งไหนที่สังคมไทยจะถกเถียงกันเรื่องนโยบายแทรกแซงการค้าข้าวดุเดือดเท่าครั้งนี้

วิวาทะแห่งปีว่าด้วยการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

ลูกจ้างรับใช้ในบ้าน
ได้รับสิทธิคุ้มครองเพิ่ม 7 ข้อ

 

กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 14 (2555) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2555 เพื่อคุ้มครองผู้ใช้แรงงานรับใช้ในบ้าน ครอบคลุมทั้งแรงงานชาวไทยและแรงงานข้ามชาติแรงงาน

ภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย
เริ่มลงหลักปักฐาน

การบวชเป็นภิกษุณีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ สำหรับผู้หญิงที่ต้องการเข้าถึงสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และเนื่องจากการดำรงอยู่ในรูปของนักบวชเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น ในสังคมพุทธแบบไทย จึงมีผู้หญิงต้องการบวชเป็นภิกษุณีอยู่เสมอสังคมไทยมีภิกษุณีมหายานรูปแรกคือ ภิกษุณีวรมัยกบิลสิงห์ 

 

“ครูสอนดี” : โครงการสังคมไทย
ร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชูยกย่อง
ครูสอนดี

“ครูสอนดี” เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรมดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เพื่อให้คนในสังคมร่วมกันยกย่องให้กำลังใจครูสอนดี

3 ปี ชุมชนบ่อแก้วจากผู้สูญเสีย
ที่ดินทำกินสู่เกษตรวิถีอินทรีย์

​ที่ชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิเกิดการรวมตัวของชาวบ้านที่ได้ผลกระทบจากการที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้ามายึดที่ดินทำกินของชาวบ้านแล้วปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส เมื่อปี 2521 กระทั่งชาวบ้านได้รวมใจกันยึดผืนดินกลับคืนมาเมื่อ 17 กรกฎาคม 2552