มหาอุทกภัยในรอบ 100 ปี
สัญญาณเตือนให้ปรับตัว

น้ำท่วมใหญ่นับปี 2554 นับเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุด ในแง่ของปริมาณน้ำและจำนวนประชาชาติเสียหายยับเยิน ธนาคารโลกประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท แต่มาตรการในการแก้ปัญหาและเยียวยาของรัฐไทยยังอยู่ในระดับอนุบาล ชี้ให้เห็นความไม่พร้อมของสังคมไทยทุกระดับในการรับมือภัยพิบัติ เตือนให้สังคมไทยต้องเร่งปรับตัวสู้กับภัยพิบัตขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ

แพทย์แผนไทยคว้ารางวัลเหรียญทอง
อาหารเสริมสกัดจากเวทีประกวด
สิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

แพทย์แผนไทยสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาโลก จากการคว้ารางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในงาน International Exhibition Invention of GENEVA โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาหารเสริมสกัด “เลซิติน” จากไข่แดงผสมสารสกัดจากผลมะตูม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณกว่า 170 ล้านบาทเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

จากสถิติประชากรของไทยที่มีแนวโน้มอายุยืนยาวและมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่ม มากขึ้นนำมาสู่ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุยิ่งหากมีอาการป่วย ย่อมส่งผลต่อความรุนแรงจากโรคเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี และการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

หอการค้าตั้ง “ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เผยผลสำรวจดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตของรัฐบาล 183 ประเทศทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีอันดับความโปร่งใสลดลง จากอันดับที่ 78 เป็นอันดับที่ 80 ด้วยคะแนน 3.5 จากเต็ม 10 และอย่อันดับ ที่ 10 ของ 26 ประเทศเอเชีย

โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) สนับสนุนโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2554 เป็นปีที่ 3

กลุ่ม เป้าหมายคอื ประชาชนชาวไทยมุสลิมโดยโครงการฯ จะคัดเลือกชาวไทยมุสลิมที่ด้อยโอกาส มีฐานะยากจน ผู้นำศาสนา องค์กรเอกชน โรงเรียนตาดีกา และ อสม. ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้