องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ สรุปตรงกันว่าเด็กไทยมีไอคิวต่ำ มีสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งมาจากการขาดไอโอดีน สอดคล้องกับการสำรวจผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ที่พบว่าเด็กไทยสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน ขณะที่ผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยทั่วประเทศ (พ.ศ. 2551- 2552) พบผลน่าตกใจว่าเด็กไทยเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐาน คือระดับ 90 ถึงประมาณร้อยละ 25 ทั้งหมดชี้ว่า น่าจะเป็นผลพวงของความ “ล้มเหลว” การปฏิรูปการศึกษาครั้งก่อน และการเลี้ยงดูที่มีผลต่อการพัฒนาสติปัญญา

คนไร้สัญชาติในประเทศไทยได้คืนสิทธิประกันสุขภาพ: ท่าดีทีเหลว

ก่อนมีการประกาศนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน พ.ศ. 2545 คนไร้สัญชาติที่มีเลขประจำตัวสิบสามหลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 6 และ 7 มีสิทธิใน ‘โครงการสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล สำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมช่วยเหลือเกื้อกูล’ (สปร.)

จากสถานีอนามัยสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุดเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุข

สถานีอนามัยที่กระจายอยู่ทุกชุมชนชนบททั่วประเทศเป็นสถานพยาบาลเล็กๆ ที่มีเครื่องมือรักษาเพียงไม่กี่ชิ้นและมีบุคลากรเพียงไม่กี่คน ที่นอกจากจะต้องดูแลคนในชุมชนทุกคนแล้ว ังมีบทบาทเป็นผู้นำความคิดในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนมากกว่าห้าทศวรรษ 

หลักประกันสุขภาพของคนไทย
ความสำเร็จที่นานาชาติยอมรับ

ปี 2554 ย่างเข้าสู่ปี 10 ที่ประชาชนคนไทยทุกคนได้เข้าสวัสดิการสุขภาพได้ทั่วถึง และถือเป็นปีที่ประเทศไทยพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพจนประสบผลสำเร็จอย่างสูง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ที่เป็นจุดเริ่มโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค

สร้างเด็กไทยยุคใหม่ สูงใหญ่ เก่งเกินวัยด้วยโครงการดูแลการบริโภคอาหาร

เด็กไทยไม่แพ้ใครในเวทีโลก ดูจะกลายเป็นความหวังที่เลื่อนลอย เมื่อผลวิจัยของกรมอนามัยที่เก็บข้อมูลยาวนานถึง 12 ปี พบว่า เด็กไทยมีพัฒนาการไม่สมวัย และไอคิวต่ำ ตัวเลขชัดๆ ที่เห็นแล้วน่าตกใจ จากเดิมเด็กไทยเมื่อสิบปีก่อนมีไอคิว 91 (เกณฑ์ปกติที่องค์กรอนามัยโลกกำหนดไว้อยู่ที่ 90 – 110) ตอนนี้ลดเหลือแค่ 88 ในขณะที่เด็กทั่วไปในประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ที่ประมาณ 104