DOWNLOAD
ดูดัชนีทั้งหมด
คุณภาพชีวิตแรงงาน
ภาวะการเงินของแรงงาน
การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
แรงงานนอกระบบ
สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น
แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
สถานการณ์สุขภาพแรงงาน จากประเทศพม่า...
สวัสดิภาพของแรงงานไทย
กองทุนสวัสดิการ
วิกฤตการเมืองไทย
ยังมี “ทางออก” หรือไม่?

เป็นเวลา 4-5 ปีแล้ว ที่สถานการณ์การเมืองไทยยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ที่ความรุนแรงดูเหมือนจะไม่มีทางมอดลง แต่กลับกระพือโหมแรงเป็นช่วงๆ ซึ่งกระหน่ำซ้ำเติมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทำท่าจะ “โงหัว” ขึ้นมาได้บ้าง ให้ต้องคอพับคออ่อนฟุบแฟบกันต่อไป เสียงเรียกร้องให้สมานฉันท์ถูกกลืนหายไปในสายลม จนประชาชนจำนวนมากเกิด “อาการเครียดจากสถานการณ์ทางการเมือง” เพราะคำถามที่ว่า จะยังพอมี “ทางออก” สำหรับวิกฤตการณ์ข้ามเดือนข้ามปีนี้หรือไม่ ดูเหมือนจะยังไม่มีคำตอบ

กองทุนสุขภาพชุมชน
รูปแบบกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดูแลสุขภาพ ที่เห็นผลแล้ว!

กองทุนสุขภาพชุมชน หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เป็นกองทุนเพื่อสุขภาวะของประชาชนในระดับท้องถิ่น ตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2549 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราฃบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่ต้องการกระจายอำนาจให้คนในชุมชนมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของสมาชิกทุกเพศทุกวัย และทุกกลุ่ม

คนไทยได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
และรางวัลแมกไซไซ

ปี 2552 เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการสาธารณสุขไทย กับ 2 รางวัลเกียรติยศที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ รางวัลแรกได้แก่ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มีผู้ได้รับรางวัลร่วมกัน 2 คน คือนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร และนายวิชัย วีระไวทยะ 

เอชไอเอ
เครื่องมือดูแลสุขภาพเพื่อประชาชน

เครื่องมือที่เรียกว่า “เอชไอเอ”  หรือที่มาจากคำว่า Health Impact Assessment (HIA) ถือเป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแผนงาน

ความสำเร็จครั้งแรกของการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย

นับตั้งแต่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 (สายพันธุ์ H1N1) ในประเทศเม็กซิโก เมื่อเดือนมีนาคม 2552 จนมาถึงปัจจุบัน (มีนาคม 2553) เชื้อไข้หวัดใหญ่ได้แพร่กระจายทั่วทุกมุมโลกกว่า 200 ประเทศ และมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อนี้ แล้วอย่างน้อย 16,000 คน