การแก้กฎหมายข่มขืนและกฎหมายใหม่คุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรง:
อีกหนึ่งความคืบหน้าของงาน

ปี 2550 เป็นปีที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ เพราะประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 และมาตรา 277 ว่าด้วยเรื่องความผิดฐานข่มขืนที่ใช้กันมาร่วมครึ่งศตวรรษ ซึ่งเครือข่ายผู้หญิงพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขกันมาเนิ่นนาน มาประสบผลสำเร็จเมื่อปลายปี 2550 

นักวิจัยไทยรุ่นใหม่คว้ารางวัล“ยูเนสโก” จากการคิดค้นแนวทางรับมือ
พืช-สัตว์สูญพันธ์ุ

นักวิจัยไทยรุ่นใหม่ นางสาวอนุตตรา ณ ถลาง จากศูนย์พันธ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชิต มีผลงานเข้าตากรรมการจนติด 1 ใน 10 ของโลก ได้รับรางวัลจากยูเนสโก “The 2007 UNESCO  Man and Biosphere program (MAB) Young Scientist’s Award” 

ผู้ป่วยไตไม่ถูกทอดทิ้ง ได้สิทธิล้างไตและเปลี่ยนไตฟรี ในระบบหลักประกันสุขภาพ

โรคไต เป็นอีกโรคเรื้อรังหนึ่งที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยในด้านปัญหาค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่สูง อีกทั้งการรักษานั้นต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและใช้เวลายาวนาน ผู้ป่วยที่ยากจนและขาดโอกาสในการรักษา มักจะสูญเสียชีวิตจากโรคนี้ สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จากการคาดประมาณทั่วประเทศ 15,000 ราย

“ชุดทดสอบพาหะธาลัสซีเมีย” ความสำเร็จครั้งแรกของโลกโดยฝีมือคนไทย

คณะนักวิจัยหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการพัฒนา “ชุดตรวจพาหะโรคธาลัสซีเมีย” ได้เป็นครั้งแรกของโลก แค่ 2 นาทีรู้ผลทันที แม่นยำเกือบร้อยเปอร์เซนต์ ช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยาก ราคาไม่แพง สามารถใช้ตรวจกับประชากรจำนวนมากได้

ชุดตรวจไข้หวัดนก “ไบโอเซ็นเซอร์” ของคนไทย ความสำเร็จครั้งแรก
ของโลก

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบกับไข้หวัดนกอย่างหนัก เมื่อต้นปี 2547 แต่ในปัจจุบันความกลัวเรื่องไข้หวัดนกได้ผ่อนคลายลง เมื่อประชาชนได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง และอาศัยอยู่ร่วมกับไข้หวัดนกด้วยความคุ้นเคย การระบาดของไข้หวัดนกในปีต่อมาๆ จึงไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคนี้