การระบาดของยาเสพติดในสังคมไทย เป็นปัญหาสุขภาพสังคมที่มีผลกระทบต่อทั้งระบบสังคมโดยรวม และต่อสุขภาพของตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชน นโยบายปราบปรามยาเสพติดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกรัฐบาลได้พยายามดำเนินการมามากกว่าสามทศวรรษ  ปรากฏว่ามีเพียงไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ปริมณฑลของการระบาด ในเชิงพื้นที่กลับขยายกว้างขวางขึ้น มีจำนวนผู้เสพติดเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะการแพร่ลงไปถึงระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา