สำหรับประเทศไทย การมีข้อมูลพื้นฐานที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถใช้ในการติดตามความ ก้าวหน้าในการบรรลุความสำเร็จตามกรอบเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนย่อมมีความสำคัญ สุขภาพคนไทย 2560 จึงขอนำเสนอ 11 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพคนไทยกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งเน้นเสนอข้อมูลตัวชี้วัดSDG ในประเด็นทางสขุ ภาพมิติต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ SDG3 “ชีวิตที่มีสุขภาพดีและสุขภาวะของทุกคนในทุกช่วง วัย” และอีกจำนวนหนึ่งที่กระจายไปเกี่ยวข้องกับ SDG เป้าหมายอื่นด้วยเช่นกัน ในเรื่องสุขภาพแม่และเด็ก สถานการณ์การตายของ มารดา ทารกและเด็กอายุตำ่กว่า 5 ปี ของไทยในภาพรวม อยู่ในระดับที่ดีกว่าเป้าหมาย SDG ที่ตั้งไว้ แต่ความท้าทาย คือ ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพแม่และเด็กที่ยังมีอยู่ระหว่าง กลุ่มประชากร การจัดเก็บและความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตายจากแต่ละแหล่งข้อมูลที่ยังมีความแตกต่าง ในส่วนของ สถานการณ์โรคเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี พบว่ามีแนวโน้ม ดีขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่คาดการณ์ว่าจะลดลงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับมาลาเรียที่มีอุบัติการณ์ของโรคในช่วงที่ผ่านมา ลดลง ขณะที่วัณโรคยังพบปัญหาในเรื่องการเข้าถึงการรักษา ของผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อหรือ NCDs เป็นปัญหาใหญ่ทางสุขภาพ ที่สำคัญที่ยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้น ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นผลมาจากการตายก่อนวัยอันควรและการ ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อคิดเป็นมูลค่าที่สูงสำหรับประเทศ เช่นเดียวกับปัญหาการใช้สารในทางที่ผิด รวมทั้ง ยาเสพติด และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่เป็นอันตราย ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าประเทศยังมีโจทย์ในการทำงานอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะงานเชิงป้องกันและการส่งเสริมการเข้าถึงบริการ การรักษาและการบำบัด การบาดเจ็บและการตายด้วย อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนของคนไทยนับว่าสูงติด อันดับโลก แนวทางในการแก้ไขต้องเริ่มตั้งแต่การปรับปรุง จิตสำนึกและพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ ถนน ไปจนถึงการลงทุนพัฒนาระบบการขนส่งทางรางที่ทุก คนเข้าถึงได้เพื่อเป็นทางเลือกการเดินทางที่มีความปลอดภัย มากกว่าให้แก่ประชาชน สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นอีก วาระการพัฒนาทางสุขภาพที่สำคัญหนึ่งภายใต้ SDG3 สำหรับประเทศไทย จุดมุ่งเน้นอาจต้องไปอยู่ที่กลุ่มวัยรุ่นและ เยาวชน ในการจัดการกับความท้าทายเรื่องการตั้งครรภ์ที่ไม่ พร้อมของแม่วัยรุ่น ปัญหาแท้ง รวมถึงโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ ผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาการปนเปื้อนและ มลพิษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่วนหนึ่ง เป็นผลพวงด้านลบที่มาพร้อมการพัฒนาของประเทศและ อีกส่วนมีสาเหตุจากการขาดมาตรการการจัดการและ การควบคุมที่เหมาะสม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และบริการสุขาภิบาลที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคน เป็นเรื่องที่จำเป็น ประเทศไทยนับว่าประสบความสำเร็จในการบรรลุ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในด้านของความครอบคลุมแล้ว คนไทยทุกคนมีสิทธิและหลักประกันในการเข้าถึงบริการ สุขภาพและยาพื้นฐานที่จำเป็นโดยได้รับการคุ้มครองทาง การเงินจากค่าใช้จ่ายทางสุขภาพอย่างถ้วนหน้า แต่การบรรลุ ความยั่งยืน เพียงพอ เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพของ ระบบการจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องการคลังสุขภาพยังเป็น เป้าหมายสำคัญที่ต้องไปให้ถึง เช่นเดียวกับในเรื่องการกระจาย บคุ ลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ ทีแม้จะพบว่ามี แนวโน้มดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงมีความเหลื่อมล้ำและ แตกต่างกันอยู่พอสมควรในแต่ละภูมิภาคและพื้นที่ต่างๆของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนกำลังคนด้าน สุขภาพของประเทศที่เหมาะสม ทั้งในด้านของจำนวนและ การกระจายตัว หมวดตัวชี้วัดสุดท้าย เป็นการนำเสนอภาพรวม SDG ทางสุขภาพ ซึ่งพบว่าแม้ประเทศไทยจะมีสถานการณ์ในบาง ด้านที่ดีกว่าหรือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับโลกแล้ว แต่ในอีกหลายเรื่อง บางตัวชี้วัด รวมถึงตัวที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ SDG3 เช่น ผลกระทบทางสุขภาพจากภัยพิบัติ แหล่งน้ำดื่ม ที่ไม่สะอาด และความรุนแรงระหว่างบุคคล ก็ยังมีปัญหาและ อยู่ไกลจากเป้าหมายที่ต้องบรรลุ ซึ่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน และคนไทยทุกคนที่ต้องตระหนักและพัฒนาไปด้วยกัน