แผนและมาตรการขจัด “อ้วน”

หนึ่งในเป้าหมายสุขภาพคนไทยและคนทั่วโลก คือ จากนี้จนถึงปี 2568  โรคอ้วนต้อง “ไม่เพิ่มขึ้น”

 

“โรคอ้วน” เป็นปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุสำคัญหนึ่งของการตายและการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก การจัดการปัญหานี้เป็นวาระทางสุขภาพและความท้าทายที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องเร่งจัดการ

 

การคงความชุก หรือร้อยละของประชากรในประเทศที่มีภาวะน้ำหนักเกินและความอ้วนไม่ให้เพิ่มขึ้น (หรือหากทำได้ ควรลดลง) เป็น 1 ใน 9 เป้าหมายสุขภาพในปี 2568 ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกเพื่อการปกป้องและลดภาระโรคจากการป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั่วโลก

 

ในประเทศไทย ความพยายามในการจัดการปัญหาโรคอ้วนมีความชัดเจน นับตั้งแต่รับบรรจุและเห็นชอบเป็นมติหนึ่งในการประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 2 ปี 2552 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ฉบับแรก (พ.ศ. 2554 – 2558) ได้ถูกยกร่างขึ้นพร้อมข้อเสนอเชิงมาตรการในหลายแนวทางภายใต้  4 วัตถุประสงค์หลัก คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยทุกช่วงวัยในการบริโภคและการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอการปรับปรุงระบบการจัดการบริการดูแลรักษาโรคอ้วนในระดับประเทศ