รู้ไว้ … ไม่อ้วน

“หลักในการ ลด ละ เลิก “อ้วน” ที่สำคัญ คือ การรักษาสมดุลระหว่างพลังงานเข้าและพลังงานออกของร่ายกาย”

 

คนไทยมากกว่าร้อยละ 80 เคยอ่านฉลากโภชนาการ แต่เพียง 1 ใน 5 คนเท่านั้นที่คิดว่าเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด การให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องโภชนาการของอาหารการกินเป็นสิ่งที่ยังต้องส่งเสริม

 

ปฏิบัติการ 3อ. + 2ส.เป็นแนวคิดพิชิตอ้วนที่ว่าด้วยการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการการออกกำลังกายอย่างเป็นนิจสม่ำเสมอ และการควบคุมดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ควบคู่ไปกับการละเว้นพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพจาการดื่มสุรา เครื่องดื่ม  แอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต้องเริ่มจากตัวบุคคล จากการมีความรู้ และทัศนคติที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องโภชนาการของอาหารการกินในแต่วัน