อาหารและเครื่องดื่ม

“พลังงานจากสารอาหารที่ได้จากไขมัน เพิ่มขึ้นจาก 9% เป็น 24% ภายในช่วงเวลา 40ปี”

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนปัจจุบัน คนหันมากินอาหารนอกบ้าน และซื้ออาหารที่ปรุงสำเร็จมากินมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มเด็กกินผักน้อย แต่กินอาหารไขมันสูงและขนมกรุบกรอบมาก ในส่วนคนวัยทำงานราว 1 ใน 3 ยังคงมีพฤติกรรมการดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มรสหวานเป็นประจำทุกวัน

 

พฤติกรรมการกินอาหารของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เห็นได้จากพลังงานที่ได้รับสารอาหาร มีสัดส่วนพลังงานที่ได้รับจากไขมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากร้อยละ 9 ในปี 2503 เป็นร้อยละ 24 ในปี 2546 ด้วยวิถีชีวิตเร่งรีบในปัจจุบันการกินอาหารนอกบ้าน และการซื้ออาหารสำเร็จรูปมากินที่บ้านเป็นทางเลือกที่สะดวก หากพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรือนไทยเปรียบเทียบปี 2545 และ 2555 จะพบว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารสำเร็จรูปที่ซื้อมากินที่บ้านมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายสำหรับข้าว แป้ง และผักที่ใช้สำหรับการปรุงอาหารเองในครัวเรือน มีสัดส่วนลดลง