ประชากรชายขอบ

“สิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่ถูกละเมิดหรือลิดรอนจากการตีตรา การเลือกปฏิบัติของสังคมหรือข้อจำกัดอื่นใด

เป็นหลักประกันความมั่นคงที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ” 

 

ด้วยสถานภาพและปัจจัยประกอบอื่นที่แตกต่างจากประชากรกลุ่มใหญ่ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง แม้แต่เพศหรือวัย ทำให้ประชากรบางกลุ่มตกอยู่ในสภาพของความเป็นชนกลุ่มน้อย หรือถูกผลักให้ออกไปอยู่ที่ชายขอบของสังคม ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงและความเปราะบางสูงในการดำรงชีวิต อีกทั้งไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม 

 

สำหรับประชากรบางกลุ่ม “ความไม่มั่นคงของมนุษย์” อาจมีที่มาจากการไม่มีสิทธิ การถูกลิดรอนสิทธิหรือละเมิดสิทธิ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการ ขาดโอกาสและไม่ได้รับการคุ้มครองหรือหลักประกันทางสังคมในด้านต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัญหาในด้าน “สถานภาพ” ของบุคคลอันกระทบต่อ “สิทธิ” ที่พึงมีของบุคคลนั้น ทั้งในทางตรงจากตัวบทกฎหมาย และทั้งจากอคติ การตีตรา การไม่ยอมรับ การกีดกัน หรือการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในสังคม 

 

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png