ความเหลื่อมล้ำ

“คนส่วนน้อยแค่ร้อยละ 20 แต่กลับครอบครองที่ดินส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90 ของประเทศไทย”

 

ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง คือปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับสังคมไทยหลากหลายมิติของความเหลื่อมล้ำ ยังคงดำรงอยู่และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น นี่คือโจทย์ที่ท้าทายของการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อนประเทศด้วยพลังพลเมือง

 

เมื่อการพัฒนาประเทศในยุคที่ผ่านมา ให้ความสำคัญกับการเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหลัก ไม่ได้คำนึงถึงการสร้างความเข้มแข็งและเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้กับคนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png