คุณภาพคน

“ระดับการพัฒนา “คน” ของไทยอยู่ในอันดับที่ 103 จาก 186 ประเทศ หรืออันดับที่ 4 ใน 10 ประเทศอาเซียน”

 

เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจน โดยมีสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เด็กรวมถึงหนุ่มสาว วัยทำงานลดลง การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศและประชาชน มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การลงทุนพัฒนาคุณภาพของ “คน” ให้มีศักยภาพและทักษะจำเป็นต่างๆ ที่เพียงพอ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 

“เด็ก” คือทรัพยากรอันมีค่าของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การให้ความสำคัญต่อคุณภาพของการเกิดและได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ตลอดช่วงการเติบโตของเด็กทุกคนจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น