สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

“1 ใน 5 ของคนไทย ได้รับผลกระทบหรือประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในปี 2553 และปี 2554”

 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผลพวงจากการกระทำของมนุษย์ ถือเป็น “ความไม่มั่นคงของมนุษย์” ที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากาขึ้นในปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม และการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ  ในปี 2555 ประเทศไทยถึงจัดให้เป็นประเทศที่มีดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Performance Index: EPI) สูงเป็นอันดับที่ 34 จาก 132 ประเทศ