สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

“1 ใน 5 ของคนไทย ได้รับผลกระทบหรือประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในปี 2553 และปี 2554”

 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผลพวงจากการกระทำของมนุษย์ ถือเป็น “ความไม่มั่นคงของมนุษย์” ที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากาขึ้นในปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม และการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ  ในปี 2555 ประเทศไทยถึงจัดให้เป็นประเทศที่มีดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Performance Index: EPI) สูงเป็นอันดับที่ 34 จาก 132 ประเทศ 

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png