พลังงาน

“คนไทย 1 คน ใช้พลังงานเทียบเท่าน้ำมันดิบกว่า 1 ตัน โดยภาระการนำเข้าพลังงานสูงกว่า 1.2 ล้านล้านบาท” 

 

ปริมาณการใช้พลังงานของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้องพึ่งพาการนำเข้าไปในสัดส่วนที่สูงมาก ดังนั้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นทางออกที่สำคัญ เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

 

พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ น่าสนใจว่า 1 ใน 10 ส่วน ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนในปัจจุบัน คือค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน และมากกว่า 2 ใน 5 ของพลังงานที่ใช้ภายในประเทศทั้งหมดมาจากการนำเข้า โดยในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการนำเข้าก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง