หลักประกันและความคุ้มครองทางสังคม

“นอกเหนือจากเรื่องการเจ็บป่วย แรงงานไทยถึง 25 ล้านคน (ร้อยละ 63) ยังไม่มีหลักประกันทางสังคมอื่นๆ”

 

หลักประกันทางสังคมของไทยไม่ทัดเทียมกันในการได้รับสวัสดิการของคนทำงานกลุ่มต่างๆ เพื่อการสร้างความมั่นคงและมั่นใจแก่ผู้ได้รับประโยชน์ 

 

ความเสี่ยงหรือว่าความไม่แน่นอนที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มีหลายระดับ ทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ การสร้างหลักประกันทางสังคมเป็นแนวทางหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงหรือช่วยคุ้มครองให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดประเภทต่างๆ  สำหรับประเทศไทย ความท้าทายที่สำคัญเพื่อสร้างระบบประกันสังคมที่พึงประสงค์ คือเรื่องความไม่ทัดเทียมกันในการได้รับสวัสดิการของประชาชนในแต่ละกลุ่มอาชีพ ทั้งในเรื่องความแตกต่างของการคุ้มครองทางสังคมที่แต่ละกลุ่มได้รับ ที่มาของแหล่งทุนในการจัดหาสวัสดิการ และการสนับสนุนงบประมาณของรัฐ