ความไม่มั่นคง

“ความมั่นคงของไทยติดอยู่ในอันดับ 103 จาก 232 ประเทศ  ความสงบสุขในสังคมยังเป็นประเด็นร้อน” 

 

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security Index: HIS) ระดับปานกลาง ขณะที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมถือว่าอยู่ในระดับที่ดี แต่ความมั่นคงทางสังคม โดยเฉพาะด้านความสงบสุข การปกครอง การศึกษา การเข้าถึงข่าวสาร และอาหาร ยังคงเป็น “ความไม่มั่นคง” ที่ต้องจับตา 

 

ผลพวงจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ดัชนีการก่อการร้ายโลก (Global Terrorism Index) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 158 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน  ขณะที่ดัชนีความสงบสุขโลก (Global Peace Index) ก็จัดให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 126 จาก 158 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือว่าความสงบสุขของประเทศยังอยู่ระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาค

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png