“ความมั่นคงมนุษย์” เป็นเรื่องของการที่มนุษย์ทุกคนจะสามารถมีชีวิตอยู่โดยปลอดภัย จากความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อการดำรงชีพในรูปแบบต่างๆ ได้รับหลักประกันการคุ้มครองที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์ร้ายไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเติบโตและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมผู้อื่น”

 

การที่คนในสังคมหนึ่งจะดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงและผาสุก ปัจจัยที่มีความสำคัญคงไม่ได้อยู่แค่ในระดับของปัจเจกเท่านั้น นั่นเป็นเพราะภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและโลกในปัจจุบัน ความไม่มั่นคงและภัยคุกคามที่มีต่อความมั่นคงของมนุษย์ มีมากมายหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีลักษณะที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันในแต่ละประเด็น  

 

สุขภาพคนไทย 2556 นำเสนอตัวชี้วัด “ความมั่นคงมนุษย” ทั้ง 10 หมวด โดยมีกรอบนำเสนอ 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 1)  หมวดตัวชี้วัดที่ 1 – 2 นำเสนอสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับความไม่มั่นคงที่เป็นข้อกังวลของสังคมไทย และหลักประกันการคุ้มครองทางสังคมที่มีในปัจจุบัน 2) หมวดตัวชี้วัดที่ 3 – 8 นำเสนอสถานการณ์ความมั่นคงและความไม่มั่นคงของมนุษย์ในประเด็นเฉพาะเรื่อง คือคุณภาพของคน พลังงาน สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ สิทธิบัตรยา และความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนเป็นประเด็นร่วมสมัยที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม 3) หมวดตัวชี้วัดที่ 9 – 10 นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาฐานรากของความไม่มั่นคงและความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ในสังคม อันเกิดจากความเหลื่อมล้ำและความเป็นชายขอบของประชากรบางกลุ่ม