ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“คนไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกในไม่ช้านี้”

 

การดำเนินชีวิตและกิจวัตรในแต่ละวันของมนุษย์ ล้วนแต่สร้างหรือทิ้ง “รอยเท้า” ไว้ให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกือบทั้งสิ้น ทั้งการบริโภค การผลิตสินค้าและการบริการ การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การทำงานในสำนักงาน

 

กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ใช้ “พลังงาน” ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากธรรมชาติ และในขณะเดียวกัน ก็ปล่อย “ของเหลือ” หรือ “ของเสีย” กลับคืนสู่ธรรมชาติด้วย ปริมาณการใช้พลังงาน และปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ “ก๊าซเรือนกระจก” มีความสัมพันธ์กับระดับการพัฒนาประเทศอย่างเห็นได้ชัด ประเทศพัฒนาแล้วกลุ่ม OECD มี “ปริมาณการใช้” และ “ปริมาณการปล่อย” ต่อคนสูงกว่าประเทศไทยถึง 2.5 – 3 เท่า สำหรับประเทศไทย ปริมาณดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปี 2530 – 2539 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศมีการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสูง ในปี 2551 ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศสูงถึง 1,503.7 (เทียบเท่า) กิโลกรัมน้ำมันต่อคน และในปี 2552 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 4.2 เมตริกซ์ตันต่อคน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งหากแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ต่อไป “ปริมาณการใช้” และ  “ปริมาณการปล่อย” ของไทยจะสูงดว่าค่าเฉลี่ยของโลกในไม่ช้าอย่างแน่นอน