ครอบครัวและการเกื้อหนุนทางสังคม

“เทียบกับ 40 – 50 ปีก่อน ครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลงถึง 1.8 เท่า ในปี 2553 มีสมาชิกโดยเฉลี่ยเพียงประมาณ 3 คน”

 

ด้วยอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นของคนไทย ในขณะที่อัตราเกิดลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยกำลังเคลื่อนสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างสมบูรณ์ การสร้างความเข้มแข็งของการเกื้อหนุน ทางสังคมต่อผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมเพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้ยามชราจึงเป็นเรื่องด่วนที่ต้องพิจารณา

 

“ครอบครัว” หรือ “ครัวเรือน” ยังคงเป็น “สถาบัน” ที่มีบทบาทสำคัญในการเกื้อหนุนทางสังคมแก่สมาชิกเมื่อยามสูงอายุ กระนั้น สถาบันนี้ก็อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนผ่านด้วยเช่นกัน จากการที่ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นและหลายคนพักอาศัยอยู่กับลูกหลาน ทำให้ปัจจุบันสัดส่วนครัวเรือนที่เป็น “ครัวเรือนขยาย” มีเพิ่มขึ้น โดยคิดว่าเป็นกว่า 1 ใน 3 ของครัวเรือนทั้งหมดในขณะที่ “ครัวเรือนเดี่ยว” มีสัดส่วนลดลง