กำลังแรงงานมิติทางเศรษฐกิจ

“แรงงานไทยกำลัง “สูงอายุ” แรงงานไทย ร้อยละ 25 มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปในปี พ.ศ. 2554”

จากการเคลื่อนสู่ภาวะสูงวัยของประชากรไทย แนวโน้มภาวะพึ่งพิงทางประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบที่จะมีต่อโครงสร้างกำลังแรงงานของประเทศ และปัญหาความยากจนในกลุ่มประชากรสูงอายุ เป็นเรื่องที่ควรจับตามองและเตรียมการรองรับ

 

ด้วยจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การพึ่งพิง (ทางอายุ) ของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ในปี 2554 อัตราส่วนพึ่งพิงผู้สูงอายุต่อประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี) 100 คน อยู่ที่ประมาณ 18 คน (ผู้สูงอายุ 1 คน พึ่งพิงวัยแรงงาน 5.5 คน) อีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า อัตราส่วนนี้จะเพิ่งสูงถึงแรงงาน 100 คน ต่อผู้สูงอายุ 41 คน (หรือ ผู้สูงอายุ 1 คนพึ่งพิงวัยแรงงานเพียง 2.4 คน)