คุณภาพชีวิตและ การพัฒนามนุษย์

“เยาวชนไทยอายุ 18 – 21 ปี เพียง 1 ใน 4 คนเท่านั้นเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา”

 

ระดับ “คุณภาพชีวิต” เป็นสิ่งที่วัดและเปรียบเทียบได้ยาก ปัจจุบัน มีแนวคิดที่เกี่ยวข้องซึ่งตีความไว้ในหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นในด้านวัตถุวิสัยหรืออัตวิสัย ด้านการพัฒนามนุษย์ หรือด้านความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมี “ ดัชนีคุณภาพชีวิต” หรือ “Quality of Life Index” ดีเป็นอันดับที่ 86 จากทั้งสิ้น 192 ประเทศ โดยมีจุดแข็งที่สำคัญเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในด้านค่าครองชีพและด้านสุขภาพ ในขณะที่จุดอ่อนได้แก่ด้าน ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจและเสรีภาพ แม้เมื่อเทียบกับประเทศอื่น “ค่าครองชีพ” ของคนไทยจะถือว่าต่ำ แต่จากการสำรวจในคนไทย 1 แสนคนทั่วประเทศ กลับพบผู้ที่ประสบปัญหาค่าครองชีพและค่าสินค้าปรับตัวสูงขึ้นสูงถึงร้อยละ 77 ในสัดส่วนที่รองลงมา ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและปัญหาเรื่องเครียด ตามลำดับ