การย้ายถิ่น (ระหว่างประเทศ) กับสุขภาพ 

“1 ใน 25 คนของประชากรในไทยเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย”

 

แรงงานข้ามชาติจำนวนมากยังคงไม่มีหลักประกันทางสุขภาพ การเข้าถึงบริการที่จำเป็น รวมถึงการส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อที่อาจแพร่ระบาด เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและเฝ้าระวัง และด้วยจำนวนคนไข้ชาวต่างชาติที่สูงขึ้นทุกปี จึงจำเป็นต้องติดตามผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพในภาพรวมและการวางแผนรับมือในระยะยาวถือว่ามีความจำเป็น

 

สำมะโนประชากรและเคหะล่าสุด ปี 2553 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยทั้งสิ้นประมาณ 2.7 ล้านคน หรือร้อยละ 4.1 ของประชากรใจจำนวนนี้ มากกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และเขตภาคกลาง คาดว่าเกือบร้อยละ 90 เป็นแรงงานชาวต่างขาติที่เข้ามาพำนักอาศัยและทำงานในประเทศซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้รวมถึงผู้ติดตามที่ยังมีสถานภาพการทำงานผิดกฎหมาย หรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน น่าจะยังมีสูงกว่า 1 ล้านคน