การย้ายถิ่น (ในประเทศ) กับสุขภาพ

“แนวโน้มการย้ายถิ่นของคนไทยลดลง และพบว่าหลังการย้ายถิ่น 2 ปี แรงงานย้ายถิ่นมีสุขภาวะทั่วไปดีขึ้น แต่หลังจากนั้นอีก 2 ปี (ปีที่ 4) กลับแย่ลง โดยเฉพาะด้านจิตใจและสุขภาวะทางสังคม”

 

จำนวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่นในประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ผลกระทบทางสุขภาพ ทั้งทางกาย จิตใจ และสังคมของตัวผู้ย้ายถิ่นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยแรงงาน เช่นเดียวกับผลกระทบที่มีต่อสมาชิกในครัวเรือนต้นทางที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุ ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง

 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการย้ายถิ่นของประชากรภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 4.3 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2548 เป็นร้อยละ 3.0 ในปี 2552 โดยกระแสของการย้ายถิ่นระหว่างเมืองและชนบทมีลักษณะยืดหยุ่นตามภาวะเศรษฐกิจ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 และ ปี 2551 – 2552 การย้ายถิ่นจากเมืองสู่ชนบทมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่การย้ายจากชนบทกลับลดลง