โครงสร้างประชากร และการเปลี่ยนแปลง

“อีก 40 ปีข้างหน้า เป็นไปได้ที่ประเทศไทย จะมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ถึงเกือบ 2 เท่า” ขนาดของประชากรไทยมีอัตราการเพิ่มที่ต่ำมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าอาจจะหยุดขยายตัวในอีกไม่เกิน 20 ปี ข้างหน้า จากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของประชากรเป็นที่แน่ชัดว่า คนไทยจะยิ่งมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น และประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์

 

ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา ขนาดประชากรของไทยได้ขยายใหญ่ขึ้นอย่างมาก สำมะโนประชากรครั้งแรกเมื่อปี 2543 นับจำนวนประชากรในราชอาณาจักรได้เพียง 8 ล้านคน ประชากรไทยเพิ่มเป็น 26 ล้านคน ในปี 2503 และเพิ่มขึ้นถึง 65.9 ล้านคน ตามผลการทำสำมะโนประชากรครั้งล่าสุดในปี 2553 (รายงานผลล่วงหน้า)