“จากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและลักษณะของประชากรไทยในมิติต่างๆ การคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือโดยเฉพาะในประเด็นด้านสุขภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญและท้าทายต่อสังคมไทย”

 

ในปีนี้ สุขภาพคนไทย 2555 นำเสนอ 11 ตัวชี้วัดภายใต้หัวเรื่อง “ประชากรไทยกับสุขภาพ” ซึ่งพยายามสะท้อนข้อมูลตัวเลขและข้อเท็จจริงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับประชากรไทยในด้านต่างๆ ทั้งการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น อีกทั้ง นำเสนอนัยยะของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีต่อบริบทของประเทศและสุขภาพคนไทยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ผลกระทบต่อกำลังแรงงานและมิติทางเศรษฐกิจ ด้านครอบครัวและการเกื้อหนุนทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ รวมถึง วิวัฒนาการของนโยบายทางประชากรของประเทศที่ผ่านมา และในอนาคต

 

ปัจจุบัน ประชากรไทยมีอัตราการเพิ่มที่ค่อนข้างต่ำ จำนวนประชากรในราชอาณาจักรไทยตามสำมะโนประชากรและเคหะ ครั้งล่าสุด ปี 2553 อยู่ที่ 65.9 ล้านคน (รายงานผลล่วงหน้า) ในจำนวนนี้ประมาณเกือบ 3 ล้านคนเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทย แม้ “ขนาด” ของประชากรจะค่อนข้างเกือบคงที่ หรือเพิ่มขึ้นไม่มาก ในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่องประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กลับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นถึงร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีก กล่าวได้ว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์