คุณภาพและประสิทธิผลของระบบบริการสุขภาพ

“ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ถึงร้อยละ 31.2 และ 50.3 ไม่ได้รับการวินิจฉัยเพียงร้อยละ 28.5 และ 20.9 เท่านั้น ที่ได้รับการวินิจฉัย รับการรักษาโรคและสามารถควบคุมอาการของโรคได้”

 

ประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มแย่ลง ขณะที่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย คลินิก รวมถึงแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หากการดูแลรักษาพยาบาลดีมีคุณภาพก็ไม่ควรมีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png