คุณภาพและประสิทธิผลของระบบบริการสุขภาพ

“ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ถึงร้อยละ 31.2 และ 50.3 ไม่ได้รับการวินิจฉัยเพียงร้อยละ 28.5 และ 20.9 เท่านั้น ที่ได้รับการวินิจฉัย รับการรักษาโรคและสามารถควบคุมอาการของโรคได้”

 

ประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มแย่ลง ขณะที่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย คลินิก รวมถึงแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หากการดูแลรักษาพยาบาลดีมีคุณภาพก็ไม่ควรมีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล