ความมั่นคงของสังคม

“มากกว่าครึ่งของรายได้รวมของครัวเรือนไทยตกอยู่กับกลุ่มคนรวยที่สุด 20% โดยคนกลุ่มนี้มีรายได้เฉลี่ยที่มากกว่ากลุ่มคนจนที่สุด 20% ถึง 11.3 เท่า” 

 

เมื่อ “ช่องว่าง” และ “ ความแตกต่าง” ระหว่างกลุ่มคนหรือชนชั้นแคบลง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตและคุณภาพการดำรงชีพที่ดีขึ้นและเท่าเทียมกันมากขึ้น สังคมก็ย่อมมีความมั่นคงและความสงบสุขเช่นกัน

 

 

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ช่องว่างทางเศรษฐกิจของคนไทยอยู่ในระดับที่สูงและไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รายได้เฉลี่ยของคนรวยที่สุด 20% เมื่อเทียบกับคนจนที่สุด 20% ในประเทศสูงถึง 11 -15 เท่า กลุ่มคนรวยที่สุด มีรายได้ถึงร้อยละ 54 – 59 ของรายได้รวมทั้งประเทศ ในขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 อย่างไรก็ดี โครงการความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ เช่น เงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ อาหารกลางวันฟรีแก่นักเรียน และทุนการศึกษาจากรัฐที่ครอบคลุมคนจนผู้มีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายทางสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งเป็นภาระและความเสี่ยงที่สำคัญในกลุ่มคนจน นับเป็นความพยายามซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของคนจนและลดช่องว่างทางเศรษฐกิจในสังคมได้