ศักยภาพชุมชน

“เกือบร้อยละ 90 ของหมู่บ้านไทยมีการจัดสวัสดิการชุมชน แต่มีเพียงร้อยละ 34.7 เท่านั้น ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง” การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชุมชนไทยมีศักยภาพและความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเกื้อกูลกันในชุมชน แต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำ ความสามารถในการบริหารจัดการและพึ่งตนเองขององค์กรชุมชนในระยะยาวยังคงเป็นประเด็นที่ต้องเร่งส่งเสริม

 

ชุมชนที่เข้มแข็งเป็นปึกแผ่น มีความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน มีศักยภาพในการพึ่งตนเองและเรียนรู้เพื่อปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง เป็นเงื่อนไขและปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนที่อาศัยในชุมชนนั้นๆ

 

“ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง” ชี้ให้เห็นว่า ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งในระดับที่ต้องเร่งแก้ไขและปรับปรุง อย่างไรก็ตาม จากการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกิจและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ความเข้มแข็งของชุมชนปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสูงขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วง พ.ศ. 2549 – 2552 โดยเฉพาะในด้านการเกื้อกูลกันของชุมชนที่มีทิศทางดีขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม องค์กรชุมชนอันเป็นองค์กรประกอบสำคัญของการพึ่งตนเองของชุมชนกลับพบว่าอ่อนแอลง

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png