ความสัมพันธ์ในครอบครัว

1 ใน 5ของเด็กไทยอายุ 0 – 17 ปี ไม่ได้อาศัยอยู่กับทั้งพ่อแม่ และอีกเกือบ 1 ใน 5 อาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว สร้างได้โดยการสื่อสารที่ดีต่อกัน มีเวลาอยู่ร่วมกันอย่างคุ้มค่า แบ่งปันใส่ใจกันและกัน แต่จากสถานการณ์ของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น ทำให้เราต้องหันมาทำความเข้าใจกับสภาพปัญหาและให้ความสำคัญอย่างจริงจัง

 

“การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในครอบครัว” เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้คนในครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน มีความเข้าใจกัน อภัยให้กัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อยามต้องเผชิญปัญหาอุปสรรค ก่อให้เกิดเป็นครอบครัวอันอบอุ่น แต่สัมพันธภาพที่อ่อนแอ จะส่งผลให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นและมีการหย่าร้างในอัตราที่สูงขึ้น ความจริงนี้กำลังเกิดขึ้นกับสังคมไทย จากดัชนีครอบครัวอบอุ่นที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง อีกทั้งมีทิศทางที่แย่ลง โดยเฉพาะในด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ให้การดูแลผู้สูงอายุ และการหาเลี้ยงครอบครัวของสมาชิกวัยแรงงาน