พฤติกรรมสุขภาพ 

“1 ใน 3 ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุง มากกว่า 4 ใน 5 กินผักและผลไม้ไม่เพียงพอ และเกือบ 1 ใน 5 ออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ”

 

พฤติกรรมการบริโภคเหล้าและบุหรี่ของคนไทยดีขึ้น แต่พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะผักและผลไม้ภาวะอ้วนแล้อ้วนลงพุง พฤติกรรมทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ยังคงเป็นประเด็นที่รอการดูแลและแก้ไข  สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และยาสูบ ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการสูญเสียสุขภาวะที่สำคัญของคนไทย ปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นสัดส่วนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตรายในรอบปีที่ผ่านมา และสูบบุหรี่ มีสัดส่วนที่ต่ำและมีแนวโน้มลดลง โดยอยู่ที่ร้อยละ 7.3 และร้อยละ 23.7ตามลำดับ จากการสำรวจใน พ.ศ.2551 – 2552 ที่น่ากังวล คือ พฤติกรรมการสูบบุหรี่รวมถึงปริมาณการสูบต่อวันของผู้หญิงไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น