กองทุนสวัสดิการ

ลูกจ้างกว่า 8 ล้านคนทั่วประเทศได้รับการคุ้มครอง เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน ด้านการเจ็บป่วยทั่วไป พบการเจ็บป่วยด้วยโรคเรี้อรังเพิ่มขึ้น

 

“กองทุนเงินทดแทนสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ ลูกจ้างควรดูแลสุขภาพตนเอง เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การออกกำลังกาย และมีโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อให้ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง”  ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กองทุนเงินทดแทนจะเก็บเงินสมทบจากนายจ้างในอัตราที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัยในแต่ละประเภทกิจการ และมีการปรับอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี โดยพิจารณาจากอัตราการประสบอันตรายของลูกจ้างในกิจการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png