กองทุนสวัสดิการ

ลูกจ้างกว่า 8 ล้านคนทั่วประเทศได้รับการคุ้มครอง เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน ด้านการเจ็บป่วยทั่วไป พบการเจ็บป่วยด้วยโรคเรี้อรังเพิ่มขึ้น

 

“กองทุนเงินทดแทนสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ ลูกจ้างควรดูแลสุขภาพตนเอง เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การออกกำลังกาย และมีโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อให้ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง”  ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กองทุนเงินทดแทนจะเก็บเงินสมทบจากนายจ้างในอัตราที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัยในแต่ละประเภทกิจการ และมีการปรับอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี โดยพิจารณาจากอัตราการประสบอันตรายของลูกจ้างในกิจการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด

DOWNLOAD
ดูดัชนีทั้งหมด
คุณภาพชีวิตแรงงาน
ภาวะการเงินของแรงงาน
การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
แรงงานนอกระบบ
สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น
แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
สถานการณ์สุขภาพแรงงาน จากประเทศพม่า...
สวัสดิภาพของแรงงานไทย
กองทุนสวัสดิการ