สวัสดิภาพของแรงงานไทย

อัตรากำลังแรงงานที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของการประกันสังคม มูลค่าเงินช่วยเหลือเฉลี่ยที่ครัวเรือนได้รับอัตราการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย และอัตราการเกิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน เป็น 4  ตัวชี้วัดสำคัญที่ชี้ให้เห็นสวัสดิภาพแรงงานไทย

 

“แรงงานในภาคอีสานและเหนือส่วนใหญ่มีสวัสดิภาพสูง” สวัสดิภาพแรงงานไทยเป็นมิติหนึ่งของความอยู่เย็นเป็นสุขของแรงงานไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับหลักประกันทางสังคมที่จะช่วยให้แรงงานดำรงชีวิตอยู่ได้  หากไม่มีงานทำหรือมีรายได้ไม่พอเพียงกับการดำรงชีวิตตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของแรงงาน ตัวชี้วัดที่มีข้อมูลลงลึกถึงระดับจังหวัดที่สะท้อนสวัสดิภาพของแรงงานไทย คือ อัตราร้อยละของกำลังแรงงานที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของการประกันสังคม เงินช่วยเหลือเฉลี่ยที่ครัวเรือนได้รับต่อเดือนจากภาครัฐ (transfer) อัตราการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายต่อประชากร 100,000 คนและอัตราการเกิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินต่อประชากร 100,000 คน สองตัวแรกเป็นตัวชี้วัดเชิงบวก ขณะที่สองตัวหลังเป็นตัวชี้วัดเชิงลบ

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png