สถานการณ์สุขภาพแรงงาน
จากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว

รัฐบาลไทยได้ผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติ จากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ที่เข้าเมืองแบบไม่ปกติ (irregular migration) สามารถจดทะเบียนขอใบอนุญาตทำงานได้ตั้งแต่ พ.ศ.2539 ประเภทงานที่อนุญาตให้ทำคือ งานระดับล่างที่เรียกกันว่า “งานกรรมกร”

 

“เกือบ 1 ใน 5 ของแรงงานข้ามชาติกระจายอยู่ในกรุงเทพฯ ขณะที่โรคไม่ติดเชื้อเป็นสาเหตุสำคัญอันดับ 1 ต่อการเสียชีวิตของแรงงานข้ามชาติ โดย 2 ใน 3 ของแรงงานข้ามชาติต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง” ใน พ.ศ. 2552 รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งให้แรงงานจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้านที่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงานให้มาขึ้นทะเบียนได้ โดยผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ให้มาต่ออายุตามกำหนด จำนวนแรงงานที่มาขึ้นทะเบียนทั้งหมด มีอยู่รวม 1,310,690 คน โดยทุกคนที่ขึ้นทะเบียนต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพ 1,300 บาทต่อปีต่อคน และตั้งแต่ พ.ศ.2549 รัฐบาลอนุญาตให้มีการนำเข้าแรงงานถูกกฎหมาย มีสวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้ พ.ร.บ.ประกันสังคม ในปี 2552 มีแรงงานนำเข้ามาอยู่รวม 26,562 คน

DOWNLOAD
ดูดัชนีทั้งหมด
คุณภาพชีวิตแรงงาน
ภาวะการเงินของแรงงาน
การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
แรงงานนอกระบบ
สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น
แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
สถานการณ์สุขภาพแรงงาน จากประเทศพม่า...
สวัสดิภาพของแรงงานไทย
กองทุนสวัสดิการ