สถานการณ์สุขภาพแรงงาน
จากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว

รัฐบาลไทยได้ผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติ จากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ที่เข้าเมืองแบบไม่ปกติ (irregular migration) สามารถจดทะเบียนขอใบอนุญาตทำงานได้ตั้งแต่ พ.ศ.2539 ประเภทงานที่อนุญาตให้ทำคือ งานระดับล่างที่เรียกกันว่า “งานกรรมกร”

 

“เกือบ 1 ใน 5 ของแรงงานข้ามชาติกระจายอยู่ในกรุงเทพฯ ขณะที่โรคไม่ติดเชื้อเป็นสาเหตุสำคัญอันดับ 1 ต่อการเสียชีวิตของแรงงานข้ามชาติ โดย 2 ใน 3 ของแรงงานข้ามชาติต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง” ใน พ.ศ. 2552 รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งให้แรงงานจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้านที่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงานให้มาขึ้นทะเบียนได้ โดยผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ให้มาต่ออายุตามกำหนด จำนวนแรงงานที่มาขึ้นทะเบียนทั้งหมด มีอยู่รวม 1,310,690 คน โดยทุกคนที่ขึ้นทะเบียนต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพ 1,300 บาทต่อปีต่อคน และตั้งแต่ พ.ศ.2549 รัฐบาลอนุญาตให้มีการนำเข้าแรงงานถูกกฎหมาย มีสวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้ พ.ร.บ.ประกันสังคม ในปี 2552 มีแรงงานนำเข้ามาอยู่รวม 26,562 คน

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png