แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก

แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในประเทศไทยมีไม่ถึงร้อยละ 1 ของแรงงานทั้งหมด ยังคงมีแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ เพราะกฎหมายควบคุมการจัดส่งคนงานไปต่างประเทศนั้นค่อนข้างล้าสมัย นอกจากนี้ควรส่งเสริมสิทธิผู้พิการในการทำงานให้มากขึ้น  “แรงงานที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ได้แก่ คนพิการ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานที่ถูกหลอกไปทำงานในต่างประเทศ ยังถูกเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน”

 

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยในปัจจุบันได้ระบุ อายุขั้นต่ำของแรงงานเด็กที่อายุ 15 ปี โดยห้ามไม่ให้จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมเรือน พ.ศ. 2552 พบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งทำงานได้รับค่าจ้างมีเพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้น และข้อมูลชุดเดียวกันนี้ยังได้แสดงให้เห็นว่า แรงงานเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปีที่พบนั้น มีจำนวนทำงานวันทำงานเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าผู้ใหญ่ นั่นคือ 18 วันต่อเดือน ขณะที่ผู้ใหญ่มีจำนวนวันทำงานเฉลี่ยเท่ากับ 22 -23 วันต่อเดือน แต่ที่เหมือนกับผู้ใหญ่คือจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวัน คือ 8 ชั่วโมงต่อวัน แม้ว่าแรงงานเด็กต่ำกว่าอายุ 15 ปี ในประเทศไทย มีไม่ถึงร้อยละ 1 ก็ตาม แต่ก็ยังต้องมีการรณรงค์ให้นายจ้างงดการใช้แรงงานเด็กโดยสิ้นเชิง

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png